बंद करे

नगर निगम

क्रम स० नगर निगम का नाम
1 जुगसलाई नगर पालिका
2 मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
3 जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति
4 चाकुलिया